Rekrutacja

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
 
prowadzi nabór dzieci i młodzieży na rok szkolny 2023 / 2024 do klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej.
 
 
Jeżeli chcą Państwo pomóc swojemu dziecku, które ma problemy w nauce, nie potrafi odnaleźć się we współczesnym świecie, ma zaburzenia zachowania, problemy z zaakceptowaniem siebie, jest zagrożone niedostosowaniem społecznym, dziecko ma zaburzenia rozwojowe, trudności w uczeniu się i zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym i szukają Państwo pomocy – zapraszamy.
 
 
Ośrodek zapewnia:
 1. Realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 2. Małą liczebność wychowanków w zespołach klasowych.
 3. Indywidualizację nauczania - Miłą i serdeczną atmosferę.
 4. Całodzienne wyżywienie.
 5. Całodobową opiekę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą.
 6. Zintegrowany systemu działań diagnostycznych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzony przez specjalistów w formie:
 • indywidualnych lub grupowych zajęć w zakresie terapii pedagogicznej i psychologicznej, socjoterapii, psychoedukacji oraz profilaktyki społecznej,
 • zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, kulturalno – oświatowych,
 • zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia pomocy w nauce ze strony pracowników pedagogicznych,
 • działań wspierających dla rodziców/prawnych opiekunów w procesie wychowania i opieki.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka jest  ważne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez właściwą dla miejsca zamieszkania Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 
 Dodatkowo wymagane są:
 
 1. świadectwo ostatniej klasy (nawet jeśli nie było promocji),
 2. dokumentacja medyczna,
 3. fotografia ucznia (2 sztuki).
 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielane są w sekretariacie od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00
lub telefonicznie tel./fax 48 360 24 71, 509 972 423