Cele ośrodka

  • umożliwienie wychowankom ukończenia szkoły, a także przysposobienie ich do życia w zgodzie ze sobą i otoczeniem bez używania środków zmieniających świadomość,
  • stworzenie w placówce relacji między wychowankami opartych na zasadach wzajemnej życzliwości, szacunku, otwartości i podmiotowego traktowania,
  • pomoc w kryzysach rówieśniczych, szkolnych, rodzinnych i innych,
  • pomoc socjalna i rzeczowa,
  • rozwój zainteresowań poprzez organizowanie czasu wolnego,
  • całodobowa opieka, zakwaterowanie w internacie.