Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-11-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak widocznego fokusa
 • brak dostępu za pomocą klawiatury aktywnych elementów
 • brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna
 • pobierany dokument nie ma informacji o jego formacie, rozmiarze i języku

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty tekstowe opublikowane przed 23.09.2018r.
 • treści od innych podmiotów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Masiarz.
 • E-mail: biblioteka@socjoterapia.radom.pl
 • Telefon: 509972423

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu
 • Adres: ul. Wośnicka 121
  26-600 Radom
 • E-mail: sekretariat@socjoterapia.radom.pl
 • Telefon: 483602471

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu, ul. Wośnicka 121

Do budynku ośrodka prowadzi 1 wejście od ulicy Wośnickiej.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2.Budynek: Internat MOS w Radomiu, ul. Kolejowa 22

Do budynku internatu prowadzi 1 wejście od ulicy Kolejowej.

Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla odób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.