Wizja i Misja Ośrodka

WIZJA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII  W RADOMIU

 

Nasza  placówka jest otwarta na potrzeby młodzieży i środowiska lokalnego. Stara się wychować człowieka twórczego i uczciwego, potrafiącego wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla dobra swojego i innych. Chcemy, aby nasz wychowanek był kreatywny, potrafił się samorealizować, poszukiwać, komunikować, działać oraz współpracować we współczesnym świecie.

 

MISJA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W RADOMIU

 

Naszą misją jest rozwijanie przez naszych wychowanków własnej osobowości, aktywności społecznie akceptowanej oraz kreatywnego myślenia poprzez stworzenie warunków do skutecznego i przystępnego nabywania wiedzy i umiejętności w szkole przyjaznej, otwartej i nowoczesnej.

Realizując zadania statutowe mamy zamiar kontynuować i rozwijać kierunki działań, które utrwalają naszątożsamość oraz opinię przyjaznej i kompetentnej placówki, która priorytetowo traktuje oddziaływania socjoterapeutyczne oraz dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.

Wysoko wykwalifikowana i permanentnie doskonaląca się kadrapedagogiczna dba o podnoszenie poziomu jakości placówki uwzględniając w planowaniu pracy i określaniu kierunku dążeń dotychczasowe doświadczenia inowoczesną wiedzę oraz wyzwania współczesności.

Opieramy nasze działania na takich wartościach jak życzliwość, uczciwość, odpowiedzialność i tolerancja.

Naszą misją jest zapewnić każdemu wychowankowi możliwie wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do samodzielnego życia.

Pragniemy, aby wychowankowie odczuwali satysfakcję ze swoich dokonań oraz mieli poczucie własnej wartości, aby umieli sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Wspierając rodziców/prawnych opiekunów, przygotowujemy ich do pełnienia ważnych ról społecznych 
i zawodowych.

Zależy nam, aby rodzice/prawni opiekunowie  i wychowankowie mieli satysfakcję z wyboru naszej placówki.

W naszej placówce organizowane są zajęcia zgodne z potrzebami młodzieży i ich zainteresowaniami. Nasza wizja związana jest z absolwentem - świadomym i kreatywnym członkiem społeczeństwa opartego o wiedzę i umiejętności. Człowiekiem zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji w wielu obszarach - moralnym, ekonomicznym, społecznym, patriotycznym, człowiekiem, który będzie umiał przewidywać zdarzenia ważne dla niego i najbliższego otoczenia, który posiądzie umiejętności planowania swoich i cudzych działań. Człowiekiem, który poszukuje i pragnie szczęścia.Chcemy pomóc wszystkim wychowankom  rozwijać ich osobowość do granic indywidualnych możliwości w każdym aspekcie - intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym.

Wszystkie nasze działania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze i socjoterapeutyczne realizowane są we współpracy z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Plan rozwoju placówki nakreśla kierunki udoskonalania się placówki w sferze dydaktycznej,wychowawczej, opiekuńczej i socjoterapeutycznej, umożliwiającej jak najskuteczniejsze osiąganie ostatecznego celu jakim jest sukces każdego z wychowanków w procesie samorealizacji i przystosowania do codziennego życia.

Operacyjnymi celami naszych działań na tej drodze (przesłanie wychowawcze i socjoterapeutyczne placówki) będą:

 • wychowanie wychowanka świadomego do dokonywanych wyborów i gotowego do autokracji na drodze do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu utożsamianego z sukcesem Ośrodka,
 • wspieranie wychowanka  w jego rozwoju umysłowym, emocjonalnym i społecznym przy jednoczesnym utrwaleniu samoświadomości,
 • uświadamianie wychowankowi realności stawianych sobie celów i ich spójności z celami wychowawczymi Ośrodka zmierzającymi do przyjętej oczekiwanej sylwetki absolwenta Ośrodka - człowieka dojrzałego i twórczego ze spójnym wewnętrznie systemem wartości,
 • zapewnienie wychowankowi poczucia bezpieczeństwa oraz tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, dialogu i zrozumienia w trudnych sytuacjach,
 • wspomaganie w wychowawczej roli rodziny, umacnianie współpracy placówki z rodziną wychowanków.

Nadrzędnym celem naszego Ośrodka jest tworzenie warunków jak wszechstronnego rozwoju młodego człowieka obejmującego jego uczucia, emocje, stronę duchową oraz sprawność fizyczną i dbałość o zdrowie, a także przygotowanie do życia w zgodzie z ludźmi, przyrodą i samym sobą.

 

Chcemy, aby nasi wychowankowie:

 • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • mieli świadomość życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
 • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i za innych, wolność własną z wolnością innych,
 • poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
 • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądu, umieli współdziałać i współtworzyć w placówce wspólną społeczność.

 

MODEL SYLWETKI ABSOLWENTA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

 

Współcześnie funkcjonująca placówka musi nie tylko kształcić ale również wspomagać proces wychowawczy i terapeutyczny. Kształcić musimy nowocześnie z uwzględnieniem potrzeb lokalnego środowiska i sytuacji na rynku pracy. Gospodarka rynkowa narzuca pewne wymogi związane z nauczaniem. Naszym obowiązkiem jest w obecnych czasach wypracowanie takiego modelu absolwenta, aby miał możliwości szansy rozwoju osobowości, swoich uzdolnień i umiejętności zdobywania dalszego wykształcenia poprzez kształcenie ustawiczne.
Nasz absolwent powinien charakteryzować się następującymi cechami:

 • odpowiednia wiedza i umiejętności, które zapewnią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym w szkole wybranej przez siebie lub na szybkie znalezienie pracy w zawodzie wyuczonym lub pokrewnym,
 • umiejętność wykorzystywania środków multimedialnych do nauki i pracy,
 • umiejętność wykorzystywania technologii informatycznej w nauce i pracy,
 • umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • nawyk stałego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności;
 • umiejętność komunikowania się z innymi,
 • wrażliwość na drugiego człowieka, chęć i potrzeba niesienia pomocy,
 • dbałość o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia,
 • umiejętność korzystania z dóbr kultury, uczestnictwa w życiu kulturalnym, a nawet tworzenie go,
 • szacunek dla przyrody i otoczenia , postawa proekologiczna,
 • szacunek dla rodziny i właściwe przygotowanie do pełnienia określonych ról – macierzyńskiej i ojcowskiej,
 • respekt dla pozytywnych, trwałych wartości ogólnoludzkich,
 • umiejętność życia w zgodzie z samym sobą, z innymi, ze światem,

ponadto powinien:

 • uzyskać taki zasób wiedzy i kompetencji , który pozwoli mu na samorealizowanie się w dalszym życiu,
 • posiadać umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy i chęci ustawicznego jej podnoszenia i pogłębiania,
 • umieć przedstawić swoje prawa, racje, kompromisy,
 • być dobrym negocjatorem,
 • być kreatywnym członkiem współczesnej społeczności zarówno w miejscu zamieszkania jak i w pracy,
 • umieć pracować samodzielnie jak i w grupie, będąc dobrym organizatorem pracy,
 • być dobrze przygotowanym do podejmowania samodzielnych decyzji i inicjatyw,
 • być dobrze przygotowanym do skutecznego poszukiwania pracy,
 • być człowiekiem dobrze przygotowanym do dorosłego życia.